مشاوره                                                                                نظارت                                   
تجربه طولانی، تنوع فعالیت های صورت پذیرفته و سابقه اجرای فعالیت های مشترک با شرکت های بین المللی و داخلی در عرصه ارائه راهبردهای مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات، زمینه شکل گیری و پاسخ دهی به نیازهای روبه رشد در زمینه تلفیق تخصص های گوناگون موردنیاز در امر ارائه خدمات مشاوره را فراهم نموده است.
بخش مشاوره شرکت رایان تدبیر بهورز آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشد:
   • تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Master Plan)
   • شناخت، مدل سازی و مستندسازی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات
   • ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی
مطالعات نشان مي دهد بسیاری از پروژه هاي مبتنی بر فناوری اطلاعات به دلايل متعددی چون روشن نبودن نيازها، عدم تفاهم در مورد نيازها بين كارفرما و مجري، فقدان يك زبان مشترك، ارزيابي اشتباه از زمان و هزينه، برنامه ريزي غلط پروژه و نبود مكانيزم نظارتي صحيح و... با مخاطرات و بعضاً شکست مواجه گردیده است.
از عوامل مهم در موفقيت پروژ ه هاي بزرگ، حضور نظام ارزیابی پویا جهت نظارت و كنترل مراحل مختلف اجرايي پروژه است. نظارت بر پروژه، فرآيندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به تعادل بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه، كه البته ابزار و تكنيك هاي خاصی برای انجام اين مهم به کار گرفته می شوند. هم چنین اطمينان از تأمين نيازمندي ها و الزامات پروژه از اهميت فوق العاده اي برخوردار می باشد.
ناظر در پروژه هاي فناوري اطلاعات، از يك سو به عنوان امين و نماينده كارفرما بر روند اجراي پروژه و فعاليت هاي مجري (بر اساس قرارداد في مابين) و برنامه هاي پروژه (از قبيل برنامه مديريت پروژه، برنامه مديريت تغييرات "Change Management"و پيكربندي، برنامه مديريت كيفيت"Quality Plan") و متدولوژي اجرايي پروژه، نظارت داشته و از سوي ديگر شئونات حرفه اي وي ايجاب مي نمايد تا به هنگام لزوم، از منافع كارفرما و مجري به طور يكسان و در جهت كامل تر انجام شدن پروژه، حمايت نمايد. از اين رو، حساسيت وظايف ناظر در پروژه هاي فناوري اطلاعات و ضرورت نظارت بر پروژه هاي مذكور با توجه به اين مطلب كه روند تكميل و پيشرفت اين پروژه ها به صورت فيزيكي کمتر قابل لمس و ارزيابي بوده و تجديد عمليات فني جهت رفع نارسايي هاي طرح در انتهاي كار مستلزم پرداخت هزينه هاي سنگين كمي و كيفي مي باشد، بيشتر آشكار مي گردد.